Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

kobzala
Kiedy stawała się zimna i twarda, żebrałem o to, żeby znowu była dla mnie dobra, żeby mi wybaczyła, żeby mnie kochała. Czasami czułem, że chyba sama cierpi z powodu swojej oziębłości i uporu. Tak, jakby tęskniła do moich ciepłych przeprosin, zapewnień i zaklęć.
— "The Reader"
Reposted fromcytaty cytaty
kobzala
3790 3fd7 500
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch viacytaty cytaty
kobzala
Jak płakać to wiadrami, a jak latać to z motylami.

                  - Wytrzeszcz Oczu
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viacytaty cytaty

October 11 2014

kobzala
2769 475d 500
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viadecanelle decanelle

October 08 2014

kobzala
Magda Danaj
Reposted frombazyliszek bazyliszek viapesymista pesymista
kobzala
giant gummy bear
Reposted fromfoop2 foop2 viapesymista pesymista

September 17 2014

kobzala
2957 4142
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty

September 04 2014

kobzala
kobzala
Reposted frombiru biru viapesymista pesymista
kobzala
4152 6e90 500
kobzala
8547 9a74
Reposted fromnfading nfading viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
kobzala
4412 dd5e
Reposted fromToBier ToBier viapesymista pesymista
kobzala
6916 059f
Reposted fromnazarena nazarena viapesymista pesymista
kobzala
Reposted fromcarfreitag carfreitag viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kobzala
5201 e9fd
Reposted fromnyaako nyaako viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kobzala
6426 1dbb 500
Reposted fromeazyi eazyi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kobzala
8143 bd95
Reposted fromknowyourworth knowyourworth viapesymista pesymista
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapesymista pesymista
kobzala

August 27 2014

kobzala
5204 5917 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl